bakaláři office 365 grafická verze
O škole > Charakteristika školy

Charakteristika školy

Škola se skládá z kmenové základní školy ve Vojnovičově ulici, školního klubu, školní jídelny výdejny a odloučeného pracoviště 1. stupně ve Školní ulici, kde se nachází 5 tříd a školní družina.

Základní škola poskytuje žákům vzdělání podle platných zákonů. Na škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem Škola pro každého, škola pro život.

Škola spolupracuje s Mateřskými školami Zvoneček a Sluníčko a specializovanými MŠ, odkud přichází budoucí žáci. Pro žáky s odkladem funguje na škole přípravný ročník. Škola dále spolupracuje se speciálními pedagogickými centry, PPP a chce pokračovat ve spolupráci s dalšími poradenskými, diagnostickými a klinickými centry v celé republice, aby se maximálně reedukovaly veškeré výukové, výchovné a jiné problémy u žáků a maximálně se předcházelo sociálně patologickým jevům.

V rámci běžné výuky probíhá řečová výchova formou individuální logopedické péče, vedeme několik skupin náprav poruch učení na 1. i 2. stupni a pro tělesně i zdravotně postižené děti zajišťujeme zdravotní tělesnou výchovu. Snažíme se o zvyšování kvality vyučovacího procesu zavedením moderních vyučovacích metod a forem do výuky, pracujeme s nadanými žáky ve spolupráci s Menzou a chceme maximálně rozvíjet osobnost a individualitu každého žáka. Výuku cizích jazyků nabízíme od 1. ročníku, rozšířili jsme nabídku výuky druhého cizího jazyka a nabídku volitelných předmětů, která obohatí žáky pro výběr vhodného povolání. Všichni žáci mají možnost přístupu na internet včetně výuky práce s PC.

V letošním školním roce jsme rozšířili školní klub pro žáky, kteří nenavštěvují školní družinu. Veškeré prostory školy chceme využívat v odpoledních hodinách pro žáky a jejich rodiče a rozšířit tak jejich spolupráci se školou. Chceme pokračovat v partnerských vztazích s Domem dětí a mládeže, nadále spolupracovat se Zoologickou zahradou, s Menzou, sportovními kluby, společností AVE, mediálními partnery a plánujeme navázat nová partnerství, např. s UJEP či zahraniční školou.

Naší snahou je, aby byli všichni pedagogičtí pracovníci maximálně empatičtí ke všem žákům. Budeme je výrazně podporovat v jejich dalším vzdělávání. Pro rodiče a žáky na škole vzniklo školní poradenské pracoviště, které pomáhá řešit školní neúspěchy, problémy s chováním či naopak navádí jak podporovat talent a nadání žáků.

Velkou snahou nás všech bude kromě kvalitní výuky a výchovy i získávání finančních prostředků z různých projektů na modernizaci a vylepšení vnitřních prostor a výstavbu sportovního areálu s víceúčelovým hřištěm a učebny v přírodě či na zateplení budovy, výměnu oken či opravu střechy.