bakaláři office 365 grafická verze
Aktuality > Organizace vzdělávání od 1. 9. 2021

Organizace vzdělávání od 1. 9. 2021

Ve společných prostorách školy je nutné používat ochranné prostředky dýchacích cest. Děti, žáci a jejich zákonní zástupci s příznaky onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Vzdělávání

1. 9. 2021 zahájení školního roku v kmenových třídách

1. třídy: od 9.00 hodin (doprovod maximálně 2 dospělé osoby, nutná ochrana dýchacích cest)

2. až 9. třídy a přípravná třída: od 8.00 hodin - 1. vyučovací hodina

2. 9. 2021 až 3. 9. 2021

1. stupeň a přípravná třída: od 8.00 do 11. 45 hod. 

2. stupeň: od 8.00 do 12.40 hod.

Od 6. 9. 2021 probíhá výuka dle rozvrhu, který je uveden v Bakalářích.

Ředitelské volno 27. 9. 2021

Stravování

Oběd 1. 9. 2021: 10.00 12.00 hodin, ostatní dny po výuce

Školní družina a školní klub

Provoz školní družiny a školního klubu od 2. 9. 2021

Testování

Testování antigenními testy bude probíhat vždy na začátku první vyučovací hodiny v kmenových třídách, a to ve dnech:

1. 9. 2021: 2. až 9. třídy

2. 9. 2021: 1. třídy a přípravná třída

6. 9. 2021 a 9. 9. 2021: všechny třídy

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splnili podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. TYTO SKUTEČNOSTI PROSÍM DOLOŽTE CERTIFIKÁTEM NEBO POTVRZENÍM.

Testování ve škole lze nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

Pokud se dítě nebo žák screeningového testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZ (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. Dále dítě nebo žák nesmí cvičit ve vnitřních prostorech a nesmí zpívat.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

·         osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo

·         osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek.

V případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku stanovené mimořádným opatřením MZ, nebude dítěti či žákovi v souladu s tímto opatřením umožněna osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Tato nepřítomnost bude omluvena, škola však nebude poskytovat nepřítomnému dítěti či žákovi vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci (např. po dohodě s učiteli zasílání úkolů).

Pokud bude chtít být dítě nebo žák testován jiným antigenním testem, bude školou akceptován ten test, který je schválen MZ. (https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/)

Manuál k provozu škol a testování k nahlédnutí zde