bakaláři office 365 grafická verze
O škole > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP)

ŠPP spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou obvykle zajišťovány výchovným a kariérovým poradcem, školním metodikem prevence, případně školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.

ŠPP poskytuje poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Program a plán poradenských služeb na škole

  • prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů
  • efektivní primární prevence
  • kariérového poradenství
  • integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
  • aktivity vedoucí k zkvalitňování školního a třídního klimatu
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP) a s úřady práce
  • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci

Práce s informacemi a důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Způsob realizace pravidel pro ochranu informací a důvěrných dat v dokumentaci poradenských pracovníků školy vyplývajících z uvedeného zákona je konkretizován ve školním programu pedagogicko-psychologického poradenství.

Personální složení ŠPP:

ředitelka školy: Mgr. Bc.  Marta Maděrová

zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Bc. Martina Svobodová

výchovný a kariérní poradce: Mgr. Lucie Punčochářová

školní metodik prevence: Mgr. Vlastimila Jošková

Pedagog zajišťující komunikaci se školskými poradenskými zařízeními: Mgr. Lucie Punčochářová  

Konzultační hodiny jednotlivých pracovníků ŠPP:

každé pondělí od 14 hodin nebo dle dohody