bakaláři office 365 grafická verze
Úřední deska > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem,

Organizace byla zřízena za účelem  poskytování předškolního,  základního a zájmového vzdělávání a zabezpečování školního stravování souladu se zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitelka školy Mgr. Bc. Marta Maděrová (v případě nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu statutární zástupce ředitelky)

Složky organizace:

 • základní škola
 • školní družina
 • školní klub
 • školní jídelna výdejna

Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace

Vojnovičova 620/5
400 01Ústí nad Labem

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 

 • základní škola, školní družina, školní klub a školní jídelna - výdejna
  Vojnovičova 620/5
  400 01  Ústí nad Labem

Úřední hodiny

Pracovní dny 7.00 - 15.30

V době hlavních prázdnin upraveno a zveřejněno na elektronické úřední desce.

Kontakty (odkaz na tabulku Kontaktní spojení)

Adresa internetové stránky

https://www.zsvojnovicova.cz

Elektronická adresa podatelny

e-mail: zsvojnovicova@zsvojnovicova.cz

Datová schránka

ID datové schránky: nveaisa

Bankovní spojení

Obědy

číslo účtu: 3783580227/0100

variabilní symbol: celé rodné číslo bez lomítka nebo přidělené EČ

specifický symbol: 7

Školní elektronická pokladna

Škola má pro všechny účely (mino platby obědů) zřízen účet: 43-4322520277/0100 vedený u KB v Ústí nad Labem. Každý žák má svůj variabilní symbol, který se nebude během školní docházky měnit.

Konkrétní příklad platby:

číslo účtu:        částka: variabilní symbol VS: zpráva pro příjemce:

43-4322520277/0100 1.000,- Kč       24        Emil Nový, 1. A

Identifikační čísla

IČO: 445 55 202 

DIČ: nejsme plátci DPH.

Dokumenty - Seznam hlavních dokumentů

 • Školní vzdělávací program ZŠ
 • Školní vzdělávací program PT
 • Školní řád základní školy
 • Vnitřní řád školní družiny
 • Vnitřní řád školního klubu
 • Vnitřní řád školní jídelny-výdejny

Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Ústně lze podat žádost: telefonicky, osobně u ředitelky školy.

Písemně lze podat žádost: poštou, předáním písemné žádosti v sekretariátu (podatelně) organizace, elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Postup při podávání stížností

Stížnost adresujte ředitelce školy, jde-li o zaměstnance školy.

Stížnost ústní je nutno zaznamenat, autorizovat, stává se z ní stížnost písemná. Písemná stížnost se zařazuje do zvláštní evidence (datum podání, jméno stěžovatele, adresa, označení předmětu stížnosti, kdo šetří, výsledek šetření, opatření k nápravě, datum podání zprávy o vyřízení stížnosti a výsledek ověření, jak byla splněna opatření k nápravě) u ředitelky školy.

Lhůty k vyřízení stížnosti:

 • stížnost bez nutnosti šetření do 10 dnů
 • stížnost při šetření potvrzení přijetí do 5 dnů, vyřízení do 30 dnů

O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis (jména přítomných, výstižné vylíčení, výsledek jednání, autorizace všemi přítomnými).

Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozuměním stěžovatele.

Formuláře

Formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy a v ředitelně školy.

Předpisy - Nejdůležitější používané předpisy v platném znění

 • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Vydané právní předpisy

Žádné právní předpisy nebyly vydány

Úhrady za poskytování informací - Sazebník úhrad za poskytování informací

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Není.

Licenční smlouvy

Nejsou

Výroční zpráva

K dispozici v ředitelně školy a na webových stránkách organizace.

Oznamovací systém - Nenech to být

Interní systém pro oznamování protiprávního jednání (whistleblowing) Nenech to být

Vzhledem k účinnosti zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů byl zprovozněn vnitřní oznamovací systém pro oznamování protiprávního jednání. Oznamovací systém vám umožňuje podat oznámení o chování osob nebo vniklých situacích, ke kterým došlo v rámci působnosti statutárního města Ústí nad Labem, městských obvodů města Ústí nad Labem, Městské policie Ústí nad Labem a organizací zřizovaných či řízených městem Ústí nad Labem, a o kterých se domníváte, že jsou v rozporu s platnými právními předpisy. Jde o případy, které představují přestupek nebo trestný čin, případně jiné porušení zákonů nebo přímo použitelných předpisů Evropské unie.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Oznámení má být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě, nebo situaci směřuje a jakého konkrétního jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit. Oznámení podaná prostřednictvím našeho interního systému jsou projednávána důvěrně, nemusíte se tedy obávat o prozrazení Vaší identity. Prosíme Vás, o uvedení Vašeho skutečného jména a pracovního zařazení nebo Vašeho jména a data narození, tak aby byl usnadněn proces ověřování Vaší totožnosti. Zaručujeme Vám maximální diskrétnost po celou dobu řešení oznámení. Anonymní oznámení nejsme dle zákona povinni prověřovat, ale budeme se jimi zabývat.

Oznamovatelem je fyzická osoba, která se v souvislosti s pracovní činností či v pracovním kontextu dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do oblastí:

1.     finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

2.     daně z příjmů právnických osob,

3.     předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4.     ochrany spotřebitele,

5.     souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6.     bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

7.     ochrany životního prostředí,

8.     bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

9.     radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10.  hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

11.  ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12.  ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

13.  ochrany finančních zájmů Evropské unie

14.  fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení přijímá a vyřizuje POUZE příslušná osoba(dále jen Příslušná osoba), která vykonává tuto činnost nestranně, zachovává důvěrnost informací a chrání osobnost oznamovatele a dalších osob, na které dopadá ochrana. V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů je určen nezávislý subjekt Metropolnet, a.s. K příjmu oznámení je určen systém NNTB (Nenech to být), který je zcela bezpečný jak pro osobu oznamovatele, tak i pro jiné zúčastněné osoby a principiálně je nastaven k utajení totožnosti oznamující osoby, třetích osob a k ochraně informací uvedených v oznámení.

Příslušnou osobou jsou:
Ing. Martin Kolář, tel. +420 777 150 317
Kateřina Slivová, tel. +420 777 773 188

Oznámení lze Příslušné osobě podat:

 • písemně elektronicky prostřednictvím formuláře https://www.nntb.cz/c/0a0aa00a
 • hlasovým záznamem prostřednictvím formuláře https://www.nntb.cz/c/0a0aa00a
 • ústně osobně (schůzka s příslušnou osobou) na základně žádosti oznamovatele po domluvě v pracovní dny od 8 do 14 hod.
 • písemně elektronicky na e-mailovou adresu oznameni@metropolnet.cz
 • písemně listinou v uzavřené obálce na adresu Metropolnet, a.s., Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem s označením obálky NEOTVÍRAT POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY nebo vhozením obálky do poštovní schránky Metropolnet, a.s. ve vestibulu budovy na výše uvedené adrese.

Oznámení lze podávat i  Ministerstvu spravedlnosti ČR: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Další informace naleznete: Zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-171?text=o+ochran%C4%9B+oznamovatele

Informace pro oznamovatele: https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/