bakaláři office 365 grafická verze
Úřední deska > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem,

Organizace byla zřízena za účelem  poskytování předškolního,  základního a zájmového vzdělávání a zabezpečování školního stravování souladu se zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitelka školy Mgr. Bc. Marta Maděrová (v případě nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu statutární zástupce ředitelky)

Složky organizace:

 • základní škola
 • školní družina
 • školní klub
 • školní jídelna výdejna

Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace

Vojnovičova 620/5
400 01Ústí nad Labem

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 

 • základní škola, školní družina, školní klub a školní jídelna - výdejna
  Vojnovičova 620/5
  400 01  Ústí nad Labem

Úřední hodiny

Pracovní dny 7.00 - 15.30

V době hlavních prázdnin upraveno a zveřejněno na elektronické úřední desce.

Kontakty (odkaz na tabulku kontaktní spojení)

Adresa internetové stránky

https://www.zsvojnovicova.cz

Elektronická adresa podatelny

e-mail: zsvojnovicova@zsvojnovicova.cz

Datová schránka

ID datové schránky: nveaisa

Bankovní spojení

Obědy

číslo účtu: 3783580227/0100

variabilní symbol: celé rodné číslo bez lomítka nebo přidělené EČ

specifický symbol: 7

Školní elektronická pokladna

Škola má pro všechny účely (mino platby obědů) zřízen účet: 43-4322520277/0100 vedený u KB v Ústí nad Labem. Každý žák má svůj variabilní symbol, který se nebude během školní docházky měnit.

Konkrétní příklad platby:

číslo účtu:        částka: variabilní symbol VS: zpráva pro příjemce:

43-4322520277/0100 1.000,- Kč       24        Emil Nový, 1. A

Identifikační čísla

IČO: 445 55 202 

DIČ: nejsme plátci DPH.

Dokumenty - Seznam hlavních dokumentů

 • Školní vzdělávací program ZŠ
 • Školní vzdělávací program PT
 • Školní řád základní školy
 • Vnitřní řád školní družiny
 • Vnitřní řád školního klubu
 • Vnitřní řád školní jídelny-výdejny

Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Ústně lze podat žádost: telefonicky, osobně u ředitelky školy.

Písemně lze podat žádost: poštou, předáním písemné žádosti v sekretariátu (podatelně) organizace, elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Postup při podávání stížností

Stížnost adresujte ředitelce školy, jde-li o zaměstnance školy.

Stížnost ústní je nutno zaznamenat, autorizovat, stává se z ní stížnost písemná. Písemná stížnost se zařazuje do zvláštní evidence (datum podání, jméno stěžovatele, adresa, označení předmětu stížnosti, kdo šetří, výsledek šetření, opatření k nápravě, datum podání zprávy o vyřízení stížnosti a výsledek ověření, jak byla splněna opatření k nápravě) u ředitelky školy.

Lhůty k vyřízení stížnosti:

 • stížnost bez nutnosti šetření do 10 dnů
 • stížnost při šetření potvrzení přijetí do 5 dnů, vyřízení do 30 dnů

O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis (jména přítomných, výstižné vylíčení, výsledek jednání, autorizace všemi přítomnými).

Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozuměním stěžovatele.

Formuláře

Formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy a v ředitelně školy.

Předpisy - Nejdůležitější používané předpisy v platném znění

 • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Vydané právní předpisy

Žádné právní předpisy nebyly vydány

Úhrady za poskytování informací - Sazebník úhrad za poskytování informací

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Není.

Licenční smlouvy

Nejsou

Výroční zpráva

K dispozici v ředitelně školy a na webových stránkách organizace.