bakaláři office 365 grafická verze
O škole > Přípravné třídy

Přípravné třídy

Na naší škole byla přípravná třída zřízena roku 2007.

V letošním školním roce děti navštěvují jednu přípravnou třídu, kde pracuje malý kolektiv dětí, max. 15 žáků.

Děti mají vedle své třídy sociální a hygienické zázemí, družinu, mohou využívat další prostory školy: tělocvičnu, hřiště s herními prvky, knihovnu, kinosál, počítačovou učebnu, po domluvě mohou navštívit i výuku v prvních třídách.

Cílem přípravné třídy je připravit děti na bezproblémové začlenění do výchovně-vzdělávacího procesu v prvním třídě a předejít případným neúspěšným začátkům. Mezi další cíle patří odhalení předností, nadání a talentu u dětí, jejich celkový rozvoj ve spolupráci s rodiči.

Organizace výchovného a vzdělávacího procesu v přípravné třídě

Vzdělávání se řídí školním vzdělávacím programem přípravné třídy. Zařízení děti připravuje pomocí výchovně vzdělávacích prostředků, organizovaných činností: jako jsou hry, rozhovory, učení, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti, vycházky, výlety, kulturní akce. Dále se zaměřujeme na rozvoj komunikačních dovedností, řečovou průpravu, rozvoj předčtenářských a sociálních dovedností dítěte, grafomotorických dovedností a všeobecnou přípravu na úspěšný vstup do první třídy.

Děti mohou docházet do ranní i odpolední družiny, mají možnost navštěvovat zájmové kroužky organizované školou, aktivně se účastní akcí školy.

Režim dne v přípravné třídě

Režim v přípravné třídě je zpočátku podobný režimu v mateřské škole, od druhého pololetí přechází na volnější režim základní školy, děti si již méně hrají a více se systematicky připravují na vstup do první třídy. Vyučovací bloky jsou přizpůsobené aktuálním individuálním potřebám žáků třídy.

6:00 - 7:40 Ranní družina

7:40 - 8:00 příchod dětí do třídy, příprava na vyučování, volná hra dětí

8:00 - 8:15 úklid a příprava na vyučování, pohybová hra

8:15 - 8:45 komunikační činnosti v kruhu

8:45 - 9:00 přestávka, hra

9:00 - 9:30 činnost I. (grafomotorika, pracovní sešity)

9:30 - 10:00 svačina, relaxace, hra

10:00 - 10:40 činnost II. (výtvarné, pracovní, pohybové či hudební činnosti)

10:40 - 11:45 pobyt venku, didaktické hry

11:45 odchod do družiny či domů